Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000307

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0012

Donja Stubica, 24.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zlatar – II faza, za područje Općine M. Bistrica, kolektor MB4.4, kolektor MB10, kolektor MB11 i kolektor MB12, 3. skupine,

na katastarskim česticama 294/1, 316/2, 321, 339/1, 703 i 733, k.o. Marija Bistrica (Marija Bistrica), k.č.br. 4999 i 5000 k.o. Podgrađe Bistričko (Marija Bistrica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.05.2017 u 8:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnji i zaštitu okoliša, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2.kat., soba br. 51.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.