Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – projekt “Baltazar 7” za šk. g. 2023./2024.

Datum objave: 28. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 602-06/23-01/51
URBROJ: 2140-02-23-1
Krapina, 28. srpnja 2023.

Temeljem Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljenog na web stranici https://esf.hr/esfplus/indikativni-godisnji-plan-objave-poziva/ dana 6. travnja 2023. i dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 910-06/23-01/00262, URBROJ: 533-06-23-0003, od dana 14. lipnja 2023., Krapinsko – zagorska županija objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „BALTAZAR 7“ ZA ŠK. GOD. 2023./2024.

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta „Baltazar 7“ tijekom šk. god. 2023./2024. te ovim putem objavljuje javni poziv u svrhu najave provođenja selekcijskih postupaka za odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi u redovitim/posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama partnerima u projektu „Baltazar 7“ tijekom šk. god. 2023./2024.

Škole partneri objavljuju natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Baltazar 7“ i provode selekcijski postupak – svaka osnovna i srednja škola za sebe, prije početka nastave u šk. god. 2023./2024. te po potrebi i tijekom trajanja šk. god. Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi svaka osnovna i srednja škola partner u projektu „Baltazar 7“ objavit će na svojoj službenoj web stranici, a dodatno će biti objavljen i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba:  77 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme: 20 sati tjedno (1. – 4. razred osnovne škole) te 22 sata tjedno (5. – 8. razred osnovne škole i srednja škola)

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/temeljni kolektivni ugovor

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci (sklopljen sa školom)

UVJETI:

  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Prednost će imati osobe:

  • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
  • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi
  • s iskustvom u volontiranju.

Na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će raspisati osnovne i srednje škole partneri u projektu „Baltazar 7“ za šk. god. 2023./2024., ravnopravno se mogu javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora, sukladno čl. 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020.).

OPIS POSLOVA

Opis poslova pomoćnika u nastavi definiran je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020.).

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima, vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

NATJEČAJNI POSTUPAK – PROVODE GA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PARTNERI U PROJEKTU „BALTAZAR 7“ – šk. god. 2023./2024.

Škole partneri u projektu „Baltazar 7“ će tijekom kolovoza 2023. g. na svojim službenim web stranicama objaviti Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024. te provesti odabir i zapošljavanje kandidata. Natječaj će se istovremeno objaviti i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (posebno za svaku školu).

Svaka škola partner u projektu „Baltazar 7“ u svojem natječaju objavit će rok za predaju pisane prijave, broj traženih pomoćnika u nastavi, način dostave prijave, obavezne osobne podatke koje kandidat navodi u prijavi, obavezne priloge koje kandidat dostavlja u izvorniku ili neovjerenoj preslici te ostale relevantne informacije za provedbu selekcijskog postupka.

Odabir će se izvršiti na razini pojedine osnovne i srednje škole partnera u projektu „Baltazar 7“ putem razgovora s kandidatima, a na temelju procjene sposobnosti, vještina, interesa, motivacije i osobina kandidata.

Zainteresirani kandidati za zaposlenje u više škola dostavljaju prijavu s traženim prilozima u svaku školu za koju su zainteresirani jer će sudjelovati u selekcijskom postupku u svakoj od tih škola.

Popis škola partnera u projektu „Baltazar 7“:

REDNI BROJ  ŠKOLA PARTNER MJESTO BROJ TRAŽENIH PUN Web stranica škole
1. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Krapinske Toplice  

6 PUN

http://centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr/
2. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina Krapina 3 PUN http://os-acesarca-kr.skole.hr/
3. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina Krapina 1 PUN http://os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr/
4. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Stubičke Toplice 4 PUN http://os-stubicke-toplice.skole.hr/
5. Osnovna škola Bedekovčina Bedekovčina 3 PUN http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti
6. Osnovna škola Belec Belec 1 PUN  

http://os-belec.skole.hr/

7. Osnovna škola S. Radića Brestovec Orehovički Brestovec Orehovički  

1 PUN

http://os-sradica-brestovec.skole.hr/
8. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina Budinščina 5 PUN http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/
9. Osnovna škola Đure Prejca Desinić Desinić 3 PUN http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/
10. Osnovna škola Donja Stubica Donja Stubica 1 PUN http://osnovna-skola-donja-stubica.hr/wp/
11. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica 6 PUN http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/
12. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli Hum na Sutli 3 PUN http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/
13. Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec Klanjec 1 PUN  

http://os-amihanovica-klanjec.skole.hr/zaposljavanje

14. Osnovna škola Konjščina Konjščina 2 PUN http://os-konjscina.skole.hr/
15. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec Kumrovec 2 PUN http://os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr/
16. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor Lobor 5 PUN http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/
17. Osnovna škola Mače Mače 1 PUN https://www.os-mace.com/
18. Osnovna škola Marija Bistrica Marija Bistrica  

4 PUN

http://www.os-marija-bistrica.skole.hr/
19. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan Mihovljan  

2 PUN

http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/
20. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko Petrovsko  

1 PUN

http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/
21. Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada Pregrada  

1 PUN

http://os-pregrada.skole.hr/
22. Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj Tuhelj  

1 PUN

http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/
23.

 

Osnovna škola Veliko Trgovišće Veliko Trgovišće  

4 PUN

http://os-veliko-trgovisce.skole.hr/
24. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok Zabok  

4 PUN

http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/
25. Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar Zlatar  

5 PUN

http://www.os-akovacica-zlatar.skole.hr/
26. Srednja škola Konjščina Konjščina 1 PUN http://ss-konjscina.skole.hr/
27. Srednja škola Krapina Krapina 2 PUN https://ss-krapina.hr/
28. Srednja škola Zabok Zabok 1 PUN http://www.ss-zabok.skole.hr/
29. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Zabok 3 PUN  

https://sudigoz.hr/wp/

*značenje kratice: PUN – pomoćnik u nastavi

Edukacija

Ako odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu.

Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je sadržavala najmanje sljedeće elemente programa:

  • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
  • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
  • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
  • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
  • prava učenika s teškoćama u razvoju.

Odabrani kandidati koji posjeduju odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao pomoćnik u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika.

Ugovor o radu

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika škola partner sklopit će ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente iz prijave.

Ugovor o radu s izabranim kandidatima škole će sklopiti po donošenju Odluke o financiranju Projekta.

Sanitarni pregled

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, onaj pomoćnik u nastavi koji učeniku pruža pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda.

Ostale informacije

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Službena adresa elektroničke pošte projekta „Baltazar 7“: baltazar@kzz.hr, u slučaju općenitih pitanja o provedbi projekta. Za upite vezane uz natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi pojedine osnovne ili srednje škole partnera u projektu „Baltazar 7“, zainteresirane kandidate upućujemo da se obrate direktno toj školi za koju imaju upit.

Ž U P A N 
Željko Kolar