Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradic. zagorske kuhinje

Datum objave: 24. srpnja 2012.

             ŽUPAN

Upravni odjel za poljoprivredu

KLASA: 320-01/12-01/58

URBROJ: 2140/01-02-12-2

Krapina, 17.07.2012

Na temelju članka 7., stavaka.1. Pravilnika za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12 i 14/12) o.d. župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

J A V N I    P O Z I V

za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje

 

1. Predmet: Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu nepovratne financijske potpore za promociju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje temeljem Pravilnika za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno šumskih-prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12 i 14/12).

2. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u

poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske

županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište, te uzgoj, pripremu i proizvodnju

tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske

kuhinje na području Krapinsko-zagorske županije.

• udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i imaju uzgoj, pripremu i proizvodnju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje na području Krapinsko-zagorske županije.

3. Na Javni poziv prijavljuje se:

„Aktivnost“:

• izrade dizajna i promotivnog materijala,

• promotivnog oglašavanja

za proizvode na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“.

4. Na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“ su kako slijedi: Puran zagorskih brega, Bagremov med zagorskih brega, Autohtone sorte vinove loze Hrvatskog zagorja, Zagorski štrukli, Kukuruzna zljevka, Zagorski sir, Zagorski mlinci, Bućnica.

5. Financijska sredstva odobravati će se:

• u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za izradu dizajna i promotivnog materijala za proizvode s „Liste autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi,

• u iznosu do 100% ukupnog troška za promotivno oglašavanje bez PDV-a za proizvode s „Liste autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 20.000,00 kuna po prijavi.

6. Na Javni poziv mogu se prijaviti aktivnosti izrade dizajna i promotivnog materijala, te promotivnog oglašavanja za proizvode na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, koje su izvršene od 01.01.2012. godine do raspisivanja Javnog poziva ili su u pripremi i biti će provedene do kraja tekuće godine.

7. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 24. kolovoza 2012. godine.

8. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

9. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

10. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

11. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnosti koje su u pripremi i biti će provedene do kraja tekuće godine, potpisati Ugovor.

12. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje

NE OTVARATI

 

                                                                                          O.D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                        Sonja Borovčak