Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. travnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025

URBROJ: 2140/01-08/1-15-0002

Krapina, 03.04.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju (obnovu) državne ceste D 206, dionica Valentinovo – Petrovsko, Faza 2 od km 4+010,00 do km 8+340,00, 3. skupine,

na katastarskim česticama u k.o. Svedruža i k.o. Petrovsko na području općine Petrovsko.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.04.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.