Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000023

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004

Zabok, 10.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKE CESTE d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D1 na dionici od D205 do Ž2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku) duljine l=3,2 km, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.: 7218/2, 7219/2, 7220/2, 7357/4, 8076/2, 8077/2, 8185/2, 8190/1, 8191/2, 8192/2, 8242/4, 8250/5, 8251/2, 8252/2, 9163/5, 9233/4, 9234/2, 9234/3, 9247/4, 9272/2, 9273/2, 9274/3, 9296/2, 9298/7, 9298/8, 9316/3, 9318/4, 9318/5, 9800/4, 9801/4, 9802/3, 9802/4, 9806/4, 9828/5, 9830/5, 9832/5, 9833/6, 9834/8, 9855/3, 9862/2, 9864/5, 9864/4, 9865/5, 9866/1, 9866/4, 9866/5, 9866/6, 9924/6, 9924/7, 9925/4, 9931/2, 9935/6, 9935/8, 9936/2, 9973/2, 9974/2, 9974/3, 9974/5, 9974/6, 9974/8, 9974/9, 9974/11, 9974/12, 9974/14, 9975/1, 9975/3, 9976, 9977/3, 9977/5, 9977/7, 9977/9, 9977/10, 9977/12, 9977/14, 9977/16, 9977/17, 9978/2, ,9978/3, 9978/5, 9978/6 9979/3, 9127/3, 9134/2, 9855/2, 9937/3 k.o. Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.