Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. kolovoza 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KRAPINA

Klasa: UP/I-350-05/14-01/126

Urbroj: 2140/01-08/1-14-2

Krapina, 18.08.2014. 

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina na temelju odredbe članka 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 na dionici Valentinovo – Petrovsko, faza 1 od km 0+000,00 do km 4 + 010,00, investitora Hrvatskih cesta, Zagreb, Vončinina 3, objavljuje 

JAVNI  POZIV 

strankama u postupku da obave uvid u spis predmeta radi izjašnjenja. Zahvat je prikazan u idejnom projektu br. 3100-0220/14 od svibnja 2014. godine izrađenom od Institut IGH d.d. Zavoda za projektiranje prometnica Zagreb, Rakušina 1 i obuhvaća nekretnine u k.o. Vrbanec i k.o. Svedruža, na području Grada Pregrade i području Općine Petrovsko.

Stranka u postupku u smislu članka 141. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) za provedbu zahvata u prostoru koji je od interesa za Republiku Hrvatsku jest podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 09. rujna 2014. godine u vremenu od 8.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili putem svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u određenom vremenu osobe koje imaju svojstvo stranke ne odazovu ovom javnom pozivu, lokacijska dozvola može se izdati a stranka koja se ne odazove javnom pozivu, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Viša referentica

za prostorno uređenje i gradnju

Mirjana Vidiček, ing.građ.