Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000115

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0005

Klanjec, 09.05.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN PREKRATIĆ, HR-49215 TUHELJ, SVETI KRIŽ 193A

MARIJA PREKRATIĆ, HR-49215 TUHELJ, SVETI KRIŽ 193A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene – 1 funkcionalna jedinica (1 stan), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 367/2 k.o. Sveti Križ (Sveti Križ 193A, Tuhelj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.05.2017.g. u 9,00 sati, na lokaciji – ovaj Upravni odjel, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.