Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000199

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0007

Pregrada, 01.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vetropack Straža tvornica stakla d.d. , HR-49231 Hum Na Sutli, Hum na Sutli 203

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – postrojenje za obradu staklenog krša, 3. skupine,

na građevnoj čestici broj 1500/4 k.o. Hum na Sutli (Huma na Sutli, Hum na Sutli 203).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.02.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.