Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000209

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003

Zabok, 19.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANĐELKA PUSTAK, HR-49221 BEDEKOVČINA, ZAGORSKA 58

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeće građevine

– stambene namjene, 2. skupine

– gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivrednih proizvoda, uzgoj domaćih životinja, spremište poljoprivredne mehanizacije i garaža za poljoprivredne storjeve, 2. skupine

– stambene namjene, pomoćna građevina – spremište, 2. skupine

– stambene namjene, pomoćna građevina – nadstrešnica, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 137/3, dio 137/2, 136,134 i dio 115 k.o. Bedekovčina (Bedekovčina, Zagorska ulica 58).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.