Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000056

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0003

Zabok, 22.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANKA HALAPIR, HR-49217 KRAPINSKE TOPLICE, ORATJE 49

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeće građevine:

– stambene namjene,

– stambene namjene, pomoćna građevina – garaža,

– gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – sušara,

na katastarskim česticama k.č.br. 1516/2, 1524/6, 1526/1, 1698/1, 1698/2 i 1699/2 k.o. Selno (Krapinske Toplice, Oratje 49).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.04.2017 u 08:45 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.