Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica josipa Karla Tuškana 2

Tel: 049/377-211

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000010

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 22.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOŽIDAR VEŠLIGAJ, HR-49218 PREGRADA, AUGUSTA ŠENOE 5.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgrade:

a) stambene namjene, 2. skupine

b) poljoprivredne namjene, 2. skupine – višenamjensko spremište

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 560, (koja se formira od kčbr. 560, 561, d 562, d 556, d 558, d 557, d 5555, d 518 k.o. Kostel (Kostelsko 40, Pregrada).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.02.2019. godine (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, I kat soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.