Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. veljače 2017.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000039

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0003

Zabok, 28.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGUTIN GREGURIĆ, HR-10290 ZAPREŠIĆ, IVANA PINTARIĆA 36, IVANEC BISTRANSKI

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu:

– stambene namjene,

– stambene namjene, pomoćna građevina,

na katastarskim česticama k.č.br. 396/5, 398/1 k.o. Špičkovina (Zabok, Dubrava Zabočka 146).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.03.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.