Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000028

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0008

Donja Stubica, 14.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN JAGUŠT, HR-10000 ZAGREB, ČAKOVEČKA 19

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene,

na dijelu građevne čestice k.č. 1107 (pod novom oznakom k.č. 1107/1) k.o. Andraševec (na lokaciji u D. Stubici, Hruševec 37).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.