Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000019

URBROJ: 2140/01-08/3-18-0004

Klanjec, 25.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN NOVOSEL, HR-49290 KLANJEC, POLICE 89B

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– Zgradu stambene namjene – 1 stan, 2. skupine

– Zgardu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja,

na dijelu k.č.br. 1272/3 k.o. Tomaševec, naselje Bobovec Tomaševečki 18.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.