Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000023

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004

Pregrada, 21.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN STIPLOŠEK, SI-3000 CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 85A.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– gospodarske namjene – spremište, 4. skupine, na katastarskim česticama broj 3149/1, 3149/2 k.o. Vinagora (Pregrada).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.