Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000205

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004

Krapina, 08.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ivica Kučko, HR-49233 Gornje Jesenje, Cerje Jesenjsko 39

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu stambene namjene, 2. skupine i

– građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2232, 2193/1, 2190/15 i 2196/5 k.o. Jesenje u Cerju Jesenjskom.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2018 u 9:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tatjana Horvat, građ.teh.