Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000045

URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003

Krapina, 03.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Josip Inkret, Radoboj 210

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, 4. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 1357/3, 1358/3, 1359/1, 1359/6 i 1360/3 k.o. Radoboj u Radoboju.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2017. godine, u 9:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Horvat Tatjana, građ.teh.