Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000079

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0004

Klanjec, 20.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

LJUBICA VLAHOVIĆ, HR-49290 KLANJEC, GREDICE 50

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– Stambenu zgradu sa 1 stanom,

– Poljoprivrednu zgradu – staju,

– Poljoprivrednu zgradu – spremište,

na katastarskim česticama broj 338/1 i 339/3 k.o. Novi Dvori Klanječki (Gredice 50).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.05.2017 u 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550 080.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.