Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000151

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004

Pregrada, 13.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA GORUPIĆ, HR-49218 PREGRADA, KLENICE 5

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– stambene namjene – jedna stambena jedinica, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj 463/2, 463/1, 462/2 k.o. Vrbanec (Pregrada, Klenice).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ul. Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.