Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000184

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0004

Klanjec, 08.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARKO ZANOŠKI, HR-49215 TUHELJ, LIPNICA ZAGORSKA 11A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– Zgradu stambene namjene -1 stan, 2. skupine

– Zgradu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja i spremište, 2. skupine,

na dijelu k.č.br. 696/1 k.o. Križ (Tuhelj, Sveti Križ 270).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.