Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000150

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 17.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN PRACAIĆ, HR-10000 ZAGREB, ŽUTI BREG 11

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene, 2. skupine – jedna stambena jedinica

– građevinu gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – staja, poljoprivredno spremište

na novoformiranoj građevnoj čestici 941, 942, 940,956, 957, 958 k.o. Cigrovec (Pregrada, Cigrovec 105).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.