Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000213

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004

Pregrada, 28.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HUM NA SUTLI , HR-49231 Hum na Sutli, Hum na Sutli 175

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu:

– javne i društvene namjene – mretvačnica, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 15/7 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Lastine).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.