Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000118

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0003

Pregrada, 21.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

TINO PREGLEJ, HR-49216 DESINIĆ, DESINIĆ GORA 37

– dostavlja se,

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– zahvat u prostoru stambene namjene, 3.b. skupine – staja, spremište

– zahvat u prostoru poljoprivredne namjene, 3.b. skupine – staja

– zahvat u prostoru stambene namjene (pomoćna), skupina neodređena – garaža

na novoformiranoj građevnoj čestici 571/1, 572, k.o. Desinić (Desinić, Desinić Gora 37).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.