Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000082

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 04.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

TRIGEA 3GA d.o.o., HR-49210 Zabok, Ulica Matije Gupca 15,

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– zahvat u prostoru – stambene namjene, 2. skupine – jedna stambena jedinica

na novoformiranoj građevnoj čestici 1394/1, 1395/2, 1393, 1392, 1390, 1391/1 k.o. Jelenjak (Desinić, Donji Jalšovec 52.).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.