Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000027

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0002

Pregrada, 20.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d. , HR-49231 Hum Na Sutli, Hum na Sutli 203

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– gospodarske namjene, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1506, 1548,2, 1549/6, 1549/7 I 1799/3 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli 203, Hum na Sutli).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01. ožujka 2017. u 9,00 sati, na lokaciji – Krapinsko -zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat , soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeni dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.