Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000166

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 21.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADO FRUK, HR-49225 ĐURMANEC, DONJI MACELJ 132

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene, 3.b. skupine i građevinu stambene namjene (pomoćna), 3.b. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č. 3554/2 i k.č. 3535 k.o. Đurmanec (Đurmanec, Donji Macelj 132).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.07.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.