Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/15-05/000027

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0004

Donja Stubica, 05.05.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKO ŠĆURIC HR-49246 PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 44

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za tri zgrade stambene namjene povremenog stanovanja, na katastarskim česticama k.č.br. 3581, 3582, 3583 i druge k.o. Marija Bistrica (M. Bistrica, Bistričko Podgorje).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.05.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.