Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. travnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/15-05/000049

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0002

Donja Stubica, 21.04.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVANKA LEŠKOVIĆ HR-10000 ZAGREB, SAVSKA CESTA 139

– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene, na katastarskoj čestici k.č.br. 21/1 k.o. Hum Stubički (Gornja Stubica, Hum Stubički 47/A).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.