Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000096

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0004

Donja Stubica, 06.07.2015. 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE HR-49244 Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito komunalno servisne djelatnosti – groblje s pratećim sadržajima u Strmcu Stubičkom, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2345, 2344/1, 2344/2, 2344/3, 2343, 2348, 2342/1, 2342/2, 2341, 2340, 2339, 2338 i 2331 k.o. Strmec Stubički (St. Toplice, Strmec Stubički bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.07.2015 u 09:30 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.