Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000056

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0006

Donja Stubica, 06.07.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD OROSLAVJE HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, kulturna ustanova – Dom kulture, na katastarskim česticama k.č.br. 737/4, 738/4 k.o. Oroslavje (Oroslavje, M. Prpića 82).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.07.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.