Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. siječnja 2009.

KLASA: 602-01/09-01/01
URBROJ: 2140/01-01-09-1
Krapina, 21. siječnja 2009.
 
Krapinsko-zagorska županija temeljem odredbi članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08.) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola na području
Krapinsko-zagorske županije
 
 
Pozivaju se zainteresirani građani i građanke s područja Krapinsko-zagorske županije da se prijave kao kandidati za članove školskih odbora svih osnovnih i srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije (izuzev OŠ «Ljudevit Gaj» Krapina i OŠ «August Cesarec» Krapina),  kako bi svojim radom u školskom odboru doprinijeli napretku lokalne zajednice i društva u cjelini.
           
 Napominjemo da je članstvo u školskom odboru volonterski rad.
           
Sukladno odredbama članka 119. stavka 3. i 4.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi,  član školskog odbora kojeg imenuje osnivač škole – Krapinsko-zagorska županija samostalno, u pravilu, treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem stječe najmanje 180 ECTS bodova (najmanje VŠS), ne može biti radnik škole u školski odbor koje se imenuje i ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (radi se o kaznenim djelima protiv: života i tijela;  slobode i prava čovjeka i građanina; Republike Hrvatske;  vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;  spolne slobode i spolnog ćudoređa;  braka, obitelji i mladeži; imovine; sigurnosti pravnog prometa i poslovanja; pravosuđa; vjerodostojnosti isprava; javnog reda i protiv službene dužnosti).
 
Ukoliko ste zainteresirani za članstvo i rad u školskom odboru i zadovoljavate
spomenute uvjete, svoje prijave sa preslikom diplome, preslikom osobne iskaznice, osobnim podacima (ime i prezime, djevojačko prezime (za žene), matični broj građana, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, država rođenja,  prezime i očevo ime, prezime, ime i djevojačko prezime majke, adresa prebivališta, zanimanje i gdje ste zaposleni,  te broj telefona/mobitela za kontakt) i naznakom  škole u radu čijeg školskog odbora biste željeli sudjelovati, dostavite na adresu:
Krapinsko-zagorska županija, Tajništvo Županije,  
Krapina, Magistratska 1   
 
zaključno do 02. veljače (ponedjeljak)  2009. godine
    
Detaljnije informacije o radu u školskom odboru zainteresirani kandidati mogu saznati u Županiji na broj telefona 049/329-253 (Ljiljana Horvat, dipl. iur.).