Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu u 2023. godini

Datum objave: 4. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 334-01/23-01/02
URBROJ: 2140-02-23-10
Krapina, 03. svibanj 2023.

 

Na temelju točke 6. Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 18/23) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/2., 10/21. i 15/21- pročišćeni tekst), župan Krapinsko- zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
 za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu
Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini. Pod time se poglavito misli na unapređenje kvalitete postojeće smještajne ponude te uvođenje dodatnih inovativnih turističkih sadržaja u postojećim registriranim turističkim subjektima na području Krapinsko-zagorske županije, a  sve u svrhu povećanja broja dolazaka i noćenja turista; unapređenja turističke kvalitete usluga i sadržaja;  razvoja turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista;  izgradnje, obnove i podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te stvaranja prepoznatljivog imidža turizma Krapinsko-zagorske županije.  

Sredstva za dodjelu bespovratnih financijskih potpora (dalje u tekstu: Potpora) osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

2. Korisnici potpora

Korisnici potpora mogu biti poduzetnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti na području Županije kao i fizičke osobe (iznajmljivači) koji  imaju objekt registriran za pružanje ugostiteljskih usluga (kuće za odmor) na području Županije,  a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području Županije:

 • Fizičke osobe (građani-iznajmljivači) koji su registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu u ugostiteljskom objektu vrste kuća za odmor, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 12/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20M 42/20 I 126/21) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 3/16, 54/16, 61/16, 69/17 i 120/169);
 • Obrtnici, trgovačka društva i zadruge (i drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost) koji su registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u ugostiteljskom objektu vrste kuća za odmor sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 4/16 i 69/17.);
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u ugostiteljskom objektu vrste ruralna kuća za odmor sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN54/16, 69/17 i i 120/19).

 3. Uvjeti prihvatljivosti

Uvjeti koje mora zadovoljavati potencijalni korisnik Potpore kako bi njegov zahtjev za potporu ušao u razmatranje: 

 • građani-iznajmljivači registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu u ugostiteljskom objektu vrste kuća za odmor na području Krapinsko- zagorske županije,
 • obrtnici, trgovačka društva i zadruge  i dr. imaju sjedište na području Krapinsko- zagorske županije,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u ugostiteljskom objektu vrste ruralna kuća za odmor na području Krapinsko-zagorske županije,
 • projekt će se realizirati na području Krapinsko- zagorske županije,
 • posjeduju Rješenje o kategorizaciji objekta s najmanje 3 zvjezdice/3 sunca  i imaju cjelogodišnje poslovanje, 
 • objekt je registriran u sustavu eVisitor,
 • minimalna godišnja popunjenost objekta je 50 dana (izračun godišnje popunjenosti: broj ukupno ostvarenih noćenja evidentiran u sustavu eVisitor (elektronički sustav za prijavu i odjavu gostiju u RH) podijeljen s brojem glavnih ležajeva sukladno važećoj kategorizaciji u vremenskom periodu od godinu dana zaključno s danom objave Javnog poziva,
 • minimalna popunjenost objekta je 40 dana u slučaju da je prošlo manje od godinu dana od kategorizacije objekta do prijave na Javni poziv (izračun popunjenosti: broj ukupno ostvarenih noćenja evidentiran u sustavu eVisitor (elektronički sustav za prijavu i odjavu gostiju u RH), podijeljen s brojem glavnih ležajeva sukladno važećoj kategorizaciji u vremenskom periodu od registracije zaključno s danom objave Javnog poziva),
 • ima podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće ukoliko imaju zaposlene,
 • iznos svih potpora male vrijednosti (uključujući i Potporu iz ovog Pravilnika) u tekućoj fiskalnoj godini i tijekom prethodne dvije fiskalne godine ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 eura,
 • podmirena turistička pristojba i turistička članarina na dan prijave,
 • podmirene obveze prema Krapinsko- zagorskoj županiji.

Neprihvatljivi prijavitelji su turističke zajednice te tvrtke/ustanove/institucije u vlasništvu ili suvlasništvu Krapinsko-zagorske županije kao i tvrtke/ustanove/institucije kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač ili su na neki drugi način već postojeći korisnici proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.

4. Sredstva Potpore

Financijska sredstva za dodjelu potpore osigurana su  u iznosu od 66.400,00 EUR u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, Razdjel 002 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Program 1000 Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva, A102003 Unapređenje konkurentnosti, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – dodjela bespovratne potpore u turizmu.

Sredstva dodijeljena po ovom Pravilniku smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

5. Namjena sredstava Potpora

Potpora se može koristiti isključivo za stvarne i prihvatljive troškove koji su nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

 • unapređenju kvalitete postojeće smještajne ponude (subjekti registrirani u skladu s važećim zakonskim propisima),
 • uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja u postojećim registriranim turističkim subjektima.

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do zaključno 31. listopada 2023. godine.

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

Sredstva će se dodjeljivati poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja koje podrazumijeva izbjegavanje dvostrukog financiranja istih troškova iz sredstava ovog Pravilnika i drugih javnih izvora uključujući sredstva programa Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova o čemu odgovorne osobe potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije.

Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom Korisniku iznosi do 50% prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 4.000,00 EUR /30.138,00 kn (fiksni tečaj konverzije  1 EUR = 7,53450 kn).

Pod prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda,
 • dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sl. sadržaji za djecu,  opremanje wellness i  spa zona (saune, hidromasažne kade i bazeni),
  • trošak hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi,
  • uređenje i opremanje dječjih igrališta.

Porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe se smatraju neprihvatljivim troškom.

Potpore se neće dodijeliti Korisnicima:

 • koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22),
 • koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17 i 36/22),
 • koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH,
 • koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • koji imaju dug prema Krapinsko-zagorskoj županiji po bilo kojoj osnovi na dan prijave na Javni poziv, koji su za isti izdatak potraživali i ostvarili financijska sredstva iz drugih izvora.

6. Način odabira korisnika Potpora

Župan raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem Pravilnika (dalje u tekstu: Javni poziv).

Javni poziv će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Županije i biti će otvoren 30 dana od dana objave.

Podnositelji prijava podnose zahtjev za dodjelu sredstava Potpora (dalje u tekstu: Zahtjev) na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1) i u prilogu dostavljaju dokumentaciju traženu Javnim pozivom.

Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, zahtjevi pristigli nakon roka za podnošenje prijava kao i zahtjevi koje se ne odnose na predmet Javnog poziva neće biti razmatrani.

Za provedbu postupka odabira projekta koji će se sufinancirati, Župan Krapinsko-zagorske županije će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2023.godini (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Zadaća  Povjerenstva je utvrditi koji projekti ispunjavaju propisane uvjete te izraditi prijedlog projekata i predložiti iznose potpora za Župana koji će donijeti konačnu Odluku o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava.

Po donošenju Odluke o dodjeli sredstava Korisnik će s Krapinsko-zagorskom županijom sklopiti Ugovor kojim se će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50 % dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave Izvješća s popratnom dokumentacijom te njegova prihvaćanja od strane davatelja potpore.

Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja nadležni županijski upravni odjel za gospodarstvo.

7. Dokumentacija za kandidiranje projekata

Da bi prijava bila razmotrena potrebno je dostaviti:

 1. popunjen obrazac Zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika
  1. (Prilog 1-Zahtjev),
 2. popunjenu i ovjerenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti
  1. (Prilog 2-Izjava o de minimis potporama),
 1. preslika rješenja o upisu u odgovarajući Registar (za trgovačka društva, obrte, zadruge i OPG),
 2. izvod iz Obrtnog registra (za obrte), izvod iz sudskog registra (za trgovačka društva)
  1. (ne stariji od 30 dana do dana objave Poziva),
  2. presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističko/ugostiteljskih djelatnosti,
  3. rješenje o kategorizaciji objekta,
  4. dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira,
  5. ukoliko projekt podrazumijeva rekonstrukciju potrebno je priložiti kopiju pravomoćne građevinske dozvole ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje legalnost gradnje,
 1. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo da ima financijski reguliranu obvezu prema državnom proračunu,
  1. (ne starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva, e-Porezna),
 2. popunjenu i ovjerenu izjavu poduzetnika da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti  i to sljedećih 2 godine, (Prilog 3 – Izjava)
 3. potvrda banke o IBAN-u koji glasi na podnositelja zahtjeva ili preslika kartice bankovnog računa s istaknutim IBAN-om.,
 4. popunjenu i ovjerenu izjavu o  zabrani dvostrukog financiranja (Prilog 4Izjava o zabrani dvostrukog financiranja),
 5. popunjenu i ovjerenu izjavu o podmirenim dugovanjima (Prilog 5 – Izjava o podmirenim dugovanjima),
 6. popunjen i ovjeren obrazac poslovnog plana ( Prilog 6- Poslovni plan projekta),
 7. foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u ili USB memory stick-u),
 8. popunjeni i ovjereni Obrazac za izvješće o korištenju potpore po Javnom pozivu – dodjela potpora u turizmu na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (Prilog 7 – Izvještaj o namjenskom korištenju potpore- popunjava se nakon provedbe projekta),
 9. presliku osobne iskaznice – za  fizičku osobu (građane-iznajmljivače),
 10.  ostalu dokumentaciju na zahtjev Županije.

8. Kriteriji za odabir prijava

Vrednovanje pristiglih prijava vršit će se temeljem sljedećih kriterija:

Red.br. 

Kriteriji 

Bodovi 

1. Sadržaj projekta – originalnost i kvaliteta   
     a) u potpunosti

10

     b)  djelomično

5

     c)  nije

0

2. Doprinos razvoju turističke ponude destinacije 

     a) velik

10

     b) srednji

5

     c) nizak

0

3. Procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku – dovršenost projekta    
     a) velik

10

     b) srednji

5

     c) nizak

0

4. Odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja 

     a) udio vlastitih sredstava financiranja u iznosu od  41%-50%

20

     b) udio vlastitih sredstava  financiranja u iznosu od 31%- 40%

15

     c) udio vlastitih sredstava  financiranja u iznosu od 21%- 30%

10

    d)  udio vlastitih sredstava financiranja u iznosu do 20%

5

5. Značaj projekta za obogaćivanje i podizanje konkurentnosti destinacije 

     a) visok

10

     b) srednji

5

     c) nizak

0

6. Značaj projekta za produljenje turističke aktivnosti i povećanje potrošnje u destinaciji 

     a) visok

10

     b) srednji

5

     c) nizak

0

  UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA

70

 

Minimalan broj bodova za ostvarivanje potpore iznosi 40 bodova.

U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost će imati prijava koja ima kvalitetnije financijske pokazatelje, a što će utvrditi Povjerenstvo.

9. Nadzor namjenskog korištenja sredstava Potpora

Korisnici potpora dužni su omogućiti Povjerenstvu kontrolu namjenskog korištenja potpora, a po potrebi i očevid realizacije turističkog projekta na licu mjesta.

Korisnici potpora dužni su:

a) sredstva potpora koristiti isključivo za namjenu za koju su sredstva dodijeljena, sukladno zahtjevu,

b) po utrošku sredstava/realizaciji projekta, dostaviti pismeno izvješće o namjenskom korištenju potpore (Prilog 7.) i dokumentirati namjensko korištenje dobivenih sredstava (računima, izvodom s poslovnog računa o izvršenom plaćanju,  kupoprodajnim ugovorom, pismenim izvješćem, foto-dokumentacijom na CD-u ili sticku) u roku i na način utvrđenim Javnim pozivom.

Za priložene račune nužno je napraviti zbirnu specifikaciju.

U svrhu poštivanja obveza i osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog neopravdanog i nenamjenskog korištenja, Korisnik odobrene potpore se obvezuje Krapinsko-zagorskoj županiji dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika u iznosu većem od dodijeljene potpore i to nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a prije dodjele sredstava i potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

U slučaju nepoštivanja odredbi iz točke 9. (nenamjenskog korištenja sredstava, nepodnošenja odgovarajućeg izvješća o utrošku sredstava, nepoštivanja rokova i dr.) Korisnik se obvezuje dobivena sredstva uz obračunatu zateznu kamatu, u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava vratiti na poslovni račun Krapinsko-zagorske županije.

Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvješće gube pravo na poticajna sredstva Krapinsko-zagorske županije u sljedeće dvije godine.

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi da nije bilo povreda namjenskog korištenja sredstva potpore, bjanko zadužnica iz Ugovora vratit će se korisniku potpore nakon provjere Izvještaja o namjenskom korištenju potpore (Prilog 7.) najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana dostave  Priloga 7.

10. Način i rok podnošenja prijave

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose se Krapinsko-zagorskoj županiji gdje ih razmatra Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

Zahtjeve zaprima Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu i priprema ih za obradu i razmatranje od strane Povjerenstva.

Sve propisane objavljene obrasce za prijavu koji su popunjeni, potpisani  i ovjereni od strane podnositelja zahtjeva za potporu zajedno sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na kojoj moraju biti vidljivi podaci prijavitelja dostavljaju se preporučeno putem pošte ili  osobno u Pisarnicu Krapinsko-zagorske županije, na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Krapina, Magistratska ulica 1
“Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora
u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini”
– NE OTVARAJ –

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave ovog Javnog poziva i traje do 02. lipnja 2023. godine.

Sve propisane obrasce potrebno je popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.

Propisani obrasci ne smiju se mijenjati ni u kojem obliku.

Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka, koji nisu ispunjeni na računalu ili koji nemaju svu traženu dokumentaciju, neće se razmatrati.  

Prijavom na javni poziv podnositelji prijava daju privolu Krapinsko-zagorskoj županiji da se njihovi osobni podaci prikupljaju u svrhu prikupljanja, obrade i vrednovanja temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini te da se neće koristiti u druge  svrhe te daju odobrenje da se osnovni podaci mogu objaviti na službenim mrežnim stranicama Županije.

Krapinsko-zagorska županija će s osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine”, broj 42/18).

11. Završne odredbe

Krapinsko-zagorska županija zadržava pravo poništenja Javnog poziva ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez podmirenja troškova nastalih prijaviteljima.

Dodatne informacije vezane za ovaj Natječaj mogu se dobiti putem mail adrese gospodarstvo@kzz.hr .

Ž U P A N
Željko Kolar