Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva

Datum objave: 3. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N   

KLASA: 323-01/18-01/05
URBROJ:2140/01-02-18-01
Krapina, 03. listopada 2018.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. i 13/18) župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih sredstava za razvoj i unapređenje
lovstva na području Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje novčana sredstva ostvarena od lovozakupnine temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine  za razdoblje od 2016. -2026. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/16 ).

Novčana sredstva od zakupa lovišta Krapinsko-zagorske županije ostvarena temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o lovstvu ( „Narodne novine“ br.140/05, 75/09, 153/09., 14/14., 21/16., 41/16., 67/16. i 62/17) koristiti će se za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije za slijedeće namjene:

  1. Lovna kinologija-nabava lovačkih pasa,
  2. Nabava dlakave i pernate divljači,
  3. Osiguranje lovišta,
  4. Nabava zaštitnih sredstava.

Korisnici novčanih sredstava od lovozakupa zajedničkih lovišta i državnog lovišta Krapinsko-zagorske županije, za sredstva koja nisu potraživana od strane vlasnika zemljišta bez prava lova su: Lovački savez Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

Obrasci zahtjeva za dodjelu sredstava i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine za razdoblje od 2016. -2026. godine nalaze se u prilogu ovog Javnog poziva.

Ispunjeni obrasci zahtjeva dostavljaju se sa traženom dokumentacijom do 05. studenog 2018. godine na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina s naznakom Javni poziv  za dodjelu novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije.

Po primitku zahtjeva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu obavlja administrativnu provjeru dokumentacije te istu dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane Župana, a koje  vrednuje pristigle prijave i predlaže iznos potpore. Odluku o potpori donosi Župan Krapinsko- zagorske županije.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o potpori sklapa se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnoga dana na mail: marina.krog@kzz.hr ili na broj telefona 049/329-049, Marina Krog u vremenu od 07.00-15.00 sati.