Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja (za organiziranje predavanja, savjetovanja…)

Datum objave: 15. svibnja 2012.

            ŽUPAN

KLASA:320-01/12-01/32

URBRJ:2140/01-02-12-2

Krapina, 07.05.2012.

 

Na temelju članka 9., stavak 1. Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12) o.d. župana –zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 

J A V N I     P O Z I V

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara

iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje


1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12).

2. Na Javni poziv se prijavljuje:

– “Aktivnost” organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

– “Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

3. Dodjela financijskih sredstva za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

• udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

• jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijska sredstva odobriti će se podnositelju prijave u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 15.000,00 kuna po podnesenoj prijavi.

6. Ukupno prihvatljivi troškovi za aktivnost organizacije predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara su:

• troškovi rada predavača/ mentora/moderatora,

• troškovi tiskanja plakata i izrade bannera,

• troškovi tiskanja pozivnica, brošura, kataloga, radnih materijala i sl.,

7. Na Javni poziv mogu se prijaviti već održana predavanja, savjetovanja, tečajevi i

seminari u 2012. godini, zatim predavanja, savjetovanja, tečajevi i seminari čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine.

8. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

9. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 1./A, OBRAZAC KZŽ 1./C uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

10. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

11. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

12. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine, potpisati Ugovor.

13. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

„za organizatore predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara

iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje”

– NE OTVARATI-

 

 

                                                                                     O.D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                Sonja Borovčak