Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja (za organiziranje predavanja, savjetovanja…)

Datum objave: 30. srpnja 2013.

          ŽUPAN

KLASA:320-01/13-01/56

URBRJ:2140/01-02-13-3

Krapina, 22.07.2013.

Na temelju članka 9., stavak 1. Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12 i 4/13), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara

iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje

 

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12 i 4/13).

2. Na Javni poziv prijavljuje se:

• “Aktivnost” organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

• “Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

3. Dodjela financijskih sredstava za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

• udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

• jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijska sredstva odobriti će se podnositelju prijave u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 10.000,00 kuna po podnesenoj prijavi.

6. Ukupno prihvatljivi troškovi za aktivnost organizacije predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara su:

• troškovi rada predavača/ mentora/moderatora,

• troškovi tiskanja plakata i izrade bannera,

• troškovi tiskanja pozivnica, brošura, kataloga, radnih materijala i sl.

7. Na Javni poziv mogu se prijaviti već održana predavanja, savjetovanja, tečajevi i seminari u 2013. godini, te predavanja, savjetovanja, tečajevi i seminari čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine.

8. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 30. kolovoza 2013. godine.

9. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 8/A, OBRAZAC KZŽ 8/2 uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

10. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

11. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

12. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine, potpisati Ugovor.

13. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

„za organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara

iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje”

– NE OTVARATI-

 

                                                                                                               ŽUPAN

                                                                                                            Željko Kolar