Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja (za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima…)

Datum objave: 15. svibnja 2012.

          ŽUPAN

KLASA:320-01/12-01/32

URBRJ:2140/01-02-12-2

Krapina, 07.05.2012.

 

Na temelju članka 9., stavak 1. Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12) o.d.župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje

 

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12).

2. Na Javni poziv se prijavljuje:

– “Aktivnost” sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

– “Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

3. Dodjela financijskih sredstva za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje upoljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

• udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

• jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja

Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijska sredstva odobriti će se podnositelju prijave u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška za sudjelovanje (kotizacija) na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 2.000,00 kuna po podnesenoj prijavi.

6. Rok za podnošenje prijava je do iskorištenja osiguranih sredstva.

7. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 1./A, OBRAZAC KZŽ 1./B, uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu

za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

9. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

10. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje

– NE OTVARATI –

 

                                                                                       O.D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                      Sonja Borovčak