Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. ožujka 2014.

ŽUPAN
KLASA:320-01/14-01/33
URBROJ:2140/01-02-14-2
Krapina, 05. ožujak 2014.

 

Na temelju članka 9., stavak 1. Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V
za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja


1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za:

a) aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje,

b) aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje,

c) aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje,

temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13).

2. Na Javni poziv prijavljuje se:

a) “Aktivnost” organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

“Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

b) “Aktivnost” posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje.

“Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

c) “Aktivnost” sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

“Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva

3. Dodjela financijskih sredstava za aktivnosti navedenih pod točkom 2.stavak a), b) i c) Javnog poziva podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • obrtnici,
 • poljoprivredne zadruge,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.
 • jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijska sredstva odobriti će se podnositelju prijave u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška

a) za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 10.000,00 kuna po podnesenoj prijavi,

b) za aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 15.000,00 kuna po podnesenoj prijavi.

c) za aktivnost sudjelovanja (kotizacija) na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 2.000,00 kuna po podnesenoj prijavi,

6. Ukupno prihvatljivi troškovi

a) za aktivnost organizacije predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara su:

 • troškovi rada predavača/ mentora/moderatora,
 • troškovi tiskanja plakata i izrade bannera,
 • troškovi tiskanja pozivnica, brošura, kataloga, radnih materijala i sl.

b) za aktivnost posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a su:

 • troškovi putovanja i smještaja,
 • troškovi ulaznica i/ili sudjelovanja,
 • troškovi stručnog vodiča i/ili predavača.

c) za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima su:

 • troškovi uplate za sudjelovanje (kotizacija)

7. Na Javni poziv mogu se prijaviti aktivnosti:

a) održana predavanja, savjetovanja, tečajevi i seminari u 2014. godini, te predavanja, savjetovanja, tečajevi i seminari čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine,

b) izvršene posjete u 2014. godini stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a, a vezano uz ruralni razvitak i tehnologiju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje, te posjete čija je organizacija u pripremi i biti će provedena do kraja tekuće godine,

c) izvršena sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

8. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 28. travnja 2014. godine za aktivnosti pod točkom 2. stavak a) i b), te do 31. listopada 2014. ili do utroška osiguranih sredstava za aktivnost pod točkom 2. stavak c).

9. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 2/1, OBRAZAC KZŽ 2/2, OBRAZAC KZŽ 3/1, OBRAZAC KZŽ 3/2, OBRAZAC KZŽ 4/1, OBRAZAC KZŽ 4/2 uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Krapinsko-zagorske županije Magistratska 1, 49 000 Krapina ili u prilozima ispod teksta

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

10. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele i nepotpune, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

11. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

12. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnost organiziranja predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara, te za aktivnosti posjete čija je organizacija u pripremi i biti će provedene do kraja tekuće godine potpisati Ugovor.

13. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1
49 000 KRAPINA
s naznakom za Javni poziv
„Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja”
– NE OTVARATI-

 

ŽUPAN
Željko Kola
r