Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije i njihove zamjenike

Datum objave: 12. listopada 2023.

Javni poziv se produljuje do 24. studenoga 2023. do 24 sata.

Na temelju točke V. i VII. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 24/14 i 41/18), Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade objavljuje javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije i njihove zamjenike.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije i njihove zamjenike (dalje u tekstu: Savjet).

Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za razvoj suradnje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) i organizacija civilnog društva u Županiji, razvoj filantropije, volonterizma, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Županiji.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Savjet čini jedanaest članova od kojih je troje predstavnika upravnih tijela i županijskih ustanova/društava te osam predstavnika udruga i drugih organizacija civilnog društva.

Svaki član Savjeta ima zamjenika.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Županijska skupština imenuje članove Savjeta i njihove zamjenike na prijedlog:

 • župana – iz reda upravnih tijela i županijskih ustanova/društava,
 • Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine – iz reda udruga i drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u nekom od slijedećih područja:
   • demokratizacije, vladavine prava, zaštite i promicanja ljudskih prava,
   • razvoja obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture,
   • djelovanja mladih,
   • skrbi o djeci i obitelji,
   • socijalne skrbi i unapređenja položaja osoba s invaliditetom,
   • djelovanja udruga proizišlih iz Domovinskog rata,
   • zaštite zdravlja, okoliša i unapređenja kvalitete življenja,
   • iz reda sindikata i udruge poslodavaca.

Za člana i zamjenika člana Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnog društva može biti kandidirana osoba koja je punoljetni državljanin Republike Hrvatske, nije dužnosnik političke stranke i ima najmanje tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koju predstavlja.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike ističu udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja sukladno točci III. ovog poziva.

Svaka udruga i druga organizacija civilnog društva može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta.

Kandidat za člana i zamjenika člana Savjeta može biti član različitih organizacija civilnog društva, ali koje djeluju u okviru istog područja sukladno članku III. ovog poziva.

Kandidature za članove Savjeta iz redova udruga i drugih organizacija civilnog društva, sindikata i udruge poslodavaca i njihove zamjenike dostavljaju se na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) pod Natječaji i javni pozivi i to:

 • OBRAZAC 1  Prijedlog za isticanje kandidature za člana i zamjenika člana,
 • OBRAZAC 2  Potvrda o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva, sindikata i udruge poslodavaca kontinuirano najmanje tri godine ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva,
 • OBRAZAC 3 Izjava kandidata za člana i zamjenika člana da kandidat za člana odnosno zamjenika člana nije dužnosnik političke stranke
 • OBRAZAC 4 i 4A Izjava o suglasnosti
 • UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA DA SE PROTIV KANDIDATA NE VODI KAZNENI POSTUPAK– ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu
 • OBRAZAC ŽIVOTOPISA za člana i zamjenika člana (EUROPASS format)
 • VLASTORUČNO POTPISANU IZJAVU da član odnosno zamjenik člana nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.

Prijave moraju biti dostavljene unutar prihvatljivog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave Javnog poziva do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje (15 dana od objave  – 27. listopada 2023. godine) do 24:00 sata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Kandidature za člana i zamjenika člana dostavljaju se u istoj kuverti u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje, soba 2.) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Magistratska 1, Krapina, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije“.

Prijave se mogu podnijeti i elektroničkom putem i u tom slučaju potpisana i ovjerena dokumentacija u PDF formatu šalje se na adresu elektroničke pošte: prijave-srcd@kzz.hr, s naznakom predmeta „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor osam članova Savjeta i njihovih zamjenika.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.


Datum zadnje izmjene: 22. studenoga 2023.