Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih priznanja

Datum objave: 1. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                            

POVJERENSTVO ZA PRIZNANJA

KLASA: 061/01/23-01/01

URBROJ: 2140-04-23-01

Krapina, 01. veljače 2023.

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko – zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija poziva na dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Županije.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu priznanja su župan, vijećnici Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Priznanja koja će se dodjeljivati u prigodi Dana Županije  u 2023. godini su:

a)     Plaketa Krapinsko – zagorske županije za:

– životno djelo – dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.

– doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije – dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko – zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za doprinos ugledu i promociji Županije.

– iznimno postignuće u protekloj godini – dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem području rada i djelovanja.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za iznimno postignuće u protekloj godini.

b)    Povelja Krapinsko – zagorske županije – dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju.

Svake godine može se dodijeliti najviše pet Povelja Krapinsko-zagorske županije.

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

a) za pojedince – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tih područja,

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) za pravne osobe – da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:

a) za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

b) za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

Odluku o dodjeli priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Povjerenstva za priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se Povjerenstvu za priznanja Krapinsko – zagorske županije osobno ili poštom putem Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1 ili elektroničkim putem na e-mail adresu: poziv-priznanja@kzz.hr,

Prijedlozi moraju biti dostavljeni zaključno s 1. ožujka 2023. godine bez obzira na način dostave.

Pregled do sada dodijeljenih priznanja Krapinsko-zagorske županije dostupan je na mrežnoj stranici Županije www.kzz.hr.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Zlatko Šorša