Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. svibnja 2014.

ŽUPAN

KLASA:320-01/14-01/45
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 28. travnja 2014.

Na temelju članka 8., stavka 1., Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koje proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13, 16/13 i 3/14) župan raspisuje:

J A V N I    P O Z I V

za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u

2014. godini

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu potpore samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. godini temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13, 16/13 i 3/4 dalje u tekstu: Pravilnik).

2. Potpora za samoopskrbna gospodarstva podrazumijeva dodjelu bespovratne jednokratne financijske potpore iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

3. Korisnici financijske potpore su poljoprivredna gospodarstva, a organizirana su kao:

a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva;

b) obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

c) trgovačka društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

d) druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, te proizvodne površine i objekte na području Krapinsko-zagorske županije.

4. Jednokratna financijska potpora odobravati će se poljoprivrednim gospodarstvima kako bi održala redovan dohodak s osnova poljoprivredne proizvodnje u sektoru stočarstva kako slijedi:

a) U sektoru govedarstva potpora se dodjeljuje:

  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 10 krava u iznosu do 5.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 20  krava u iznosu do 8.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 30 krava u iznosu do 9.000,00 kuna po gospodarstvu,

b) U sektoru svinjogojstva potpora se dodjeljuje:

  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 5 rasplodnih krmača u iznosu do 2.500,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 10 rasplodnih krmača u iznosu do 5.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 15 rasplodnih krmača u iznosu do 7.500,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 20 rasplodnih krmača u iznosu do 10.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 25 rasplodnih krmača u iznosu do 12.500,00 kuna”.

5. Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 20.  lipnja 2014. godine.

6. Podnošenje prijave:  

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima KZŽ 9/1  i  KZŽ  9/2  uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.
Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo,poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina ili na web stranici http:/www.kzz.hr ( Natječaji i Javni pozivi). 
Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

7. U razmatranje se neće uzeti nepotpune prijave.

8. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

9. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. godini

-NE OTVARATI-

     ŽUPAN

Željko Kolar