Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. prosinca 2009.

            
 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
              ŽUPAN
 
KLASA:612-01/09-01/21
URBROJ:2140/01-09-09-5
Krapina, 28. prosinac 2009.
 
     Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04.), članka 3.  Odluke o kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 16/04. i 14/09) i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 4/02, 5/06., 11/06-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko – zagorske županije objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije
 
     Pozivaju se institucije, ustanove i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća, koje se sukladno članku 1. Odluke osniva pri Krapinsko – zagorskoj županiji, i koje sukladno članku 2. Odluke Vijeće ima sedam članova i to za sljedeća područja kulturnog stvaralaštva:
 
1.     Glazba i glazbeno – scenska umjetnost
2.     Dramska umjetnost
3.     Film i kinematografija
4.     Knjiga i nakladništvo
5.     Likovna umjetnost
6.     Nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo  mladih
7.     Međunarodna kulturna suradnja i europske integracije.
 
     Sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i sukladno Odluci o kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije,  za članove vijeća mogu biti kandidirani i imenovani kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji su svojim dosadašnjim stručnim i umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.
   
      Član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.
  
  Prijedlozi s obrazloženjem i naznakom za koje područje se  kandidat predlaže, podnose se zaključno do 15. veljače 2010. i šalju na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1.
 
Rješenje o imenovanju članova vijeća možete preuzeti ispod teksta.