Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-02-21-1
Krapina, 17. studenoga 2021.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04., 44/09., 68/13.) i članka 3. stavka 1. Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 16/04., 30/09.), župan objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije

I.

Pozivaju se institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture (dalje u tekstu: predlagatelj) na podnošenje prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Kulturno vijeće).

Prijedlog iz prethodnog stavka treba biti u pisanom obliku s obrazloženjem.

II.

Kulturno vijeće osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, te predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Krapinsko-zagorske županije iz sljedećih područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva:

  1. glazba i glazbeno scenska umjetnost,
  2. dramska umjetnost,
  3. film i kinematografija,
  4. knjiga i nakladništvo,
  5. likovna umjetnost,
  6. nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo mladih,
  7. međunarodna kulturna suradnja i europske integracije.

III.

Kulturno vijeće ima sedam članova, a čine ga kulturni djelatnici i umjetnici iz područja navedenih u točki II. ovog Javnog poziva, a koji su svojim dosadašnjim stručnim i umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti kvalitetnijem ostvarivanju cilja zbog kojeg je isto osnovano. Mandat članova Kulturnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Pisani prijedlog za člana Kulturnog vijeća mora sadržavati slijedeće podatke:

  • ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa predložene osobe,
  • obrazloženje profesionalne aktivnosti ili angažmana u područjima iz točke II. ovog Javnog poziva s popisom relevantnih radova/zaposlenja za područje za koje se predloženu osobu prijavljuje,
  • vlastoručno potpisani životopis od strane predložene osobe.

Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje predlagatelja.

V.

Predlagatelj može predložiti istu ili više osoba za jedno ili više područja iz točke II. ovog Javnog poziva.

VI.

Prijedlozi za članove Kulturnog vijeća dostavljaju se osobno ili putem redovite pošte ili samo elektroničkim putem, od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije do zaključno s danom 20. prosinca 2021. godine.

Prijedlozi se osobno ili putem redovite pošte dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska ulica 1, 49000 Krapina.

Prijedlozi se elektroničkim putem (u skeniranom obliku – PDF) dostavljaju na e-mail adresu: kultura@kzz.hr. Prijedlozi dostavljeni elektroničkim putem moraju biti ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje predlagatelja, a priloženi životopis treba biti vlastoručno potpisan od predložene osobe.

ŽUPAN
Željko Kolar