Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Datum objave: 16. lipnja 2010.

KLASA: 015-01/10-01/05
URBROJ: 2140/1-09-10-2
Krapina, 27. svibnja 2010.
 
              Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/02, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), a u vezi s Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010. godine («Narodne novine», br. 114/06), članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 82/08) i članka 4. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 9/10), Župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
I.
 
Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osniva se radi kontinuiranog poticanja povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanju mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
 
II.
 
Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu, zamjenika/zamjenicu i 7 članova/članica.
Sukladno zakonskim odredbama, automatizmom u sastav ulaze imenovani koordinator/koordinatorica iz Ureda državne uprave i 3 izabrana člana/članice Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Ostalih 5 članova/članica – 2 predstavnika/predstavnice udruga i 3 nezavisna stručnjaka/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva, izabrat će se postupkom javnog poziva.
 
III.
 
Pozivaju se udruge, javne ustanove i institucije vezane uz područje djelovanja Povjerenstva da podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 
IV.
 
Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva je 30 dana od dana objave u dnevniku «Večernji list».
Prijedlozi se dostavljaju poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge, Magistratska 1, Krapina.
 
Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić