Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata u 2014. godini

Datum objave: 11. ožujka 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
KLASA: 320-01/14-01/31
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 06. ožujka 2013.

 

Na temelju članka 9., stavka 1. Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/14) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
za provedbu mjere:
Potpora za pripremu projekata u 2014. godini

 

Predmet: Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/14).

1. Korisnici sredstava mogu biti:

  • korisnici registrirani kao poljoprivredna gospodarstva definirana Zakonom o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 149/09, 127/10, 50/12, 120/12, 148/13) koja su i/ili upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, i/ili imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, te i/ili provode investiciju na području Krapinsko-zagorske županije,
  • lokalne akcijske grupe registrirane kao udruge sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01, 11/02) na području Krapinsko-zagorske županije.

2. Na Javni poziv prijavljuje se priprema projektne dokumentacije za prijavu projekata na EU i Nacionalne programe.

3. Financijska sredstva odobravati će se u iznosu do 50% ukupnog troška bez PDV-a za pripremu projektne dokumentacije, a najviše u iznosu do 30.000,00 kuna po korisniku, a sve prema računima i ugovorima i/ili predračunima za usluge izrade projektne dokumentacije.

4. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 30. listopada 2014. godine ili do utroška osiguranih sredstava.

5. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

6. U razmatranje se neće uzeti prijave koje nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

7. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

8. Međusobna prava i obveze Županije i korisnika financijskih potpora za pripremu projekata utvrditi će se Ugovorom.

9. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za Javni poziv
za Potporu za pripremu projekata
-NE OTVARATI-


ŽUPAN
Željko Kolar