Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za provedbu mjere: Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu

Datum objave: 26. ožujka 2013.

           ŽUPAN

KLASA:320-01/13-01/37

URBROJ:2140/01-02-13-2

Krapina, 22.03.2013.

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika za provedbu mjere: Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/12 i 4/13) obnašateljica dužnosti župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za provedbu mjere:

Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu 

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12 i 4/13).

2. Financijska sredstva odobrena putem gore navedenog Pravilnika podrazumijevaju dodjelu bespovratnih j financijskih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

3. Korisnici financijskih sredstava su:

a) proizvođačke grupe u sektoru voća i povrća koje su priznate, imaju odobren Plan priznavanja od strane Ministarstva i donesen Statut i/ili su u postupku pripreme prijave Plana priznavanja i donošenja Statuta,

b) proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća koje su priznate od strane Ministarstva i imaju Statut proizvođačke organizacije i/ili su u postupku pripreme za priznavanje i donošenje Statuta,

te imaju sjedište i sjedište svojih članova proizvođača na području Krapinsko-zagorske županije.

4. U okviru ovog Javnog poziva odobravati će se financijska sredstva za izvršene aktivnosti od 01. siječnja 2013. godine do podnošenja prijave ili aktivnosti koje su u tijeku, te one koje će biti provedene do kraja tekuće godine.

Financijska sredstva odobravati će se:

a) proizvođačkim grupama za sljedeće aktivnosti:

• osnivanje proizvođačke grupe i izradu Plana priznavanja proizvođačke grupe,

• ulaganja vezana uz provedbu odobrenog Plana priznavanja proizvođačke grupe od strane Ministarstva.

b) proizvođačkim organizacijama za sljedeće aktivnosti:

• osnivanje proizvođačke organizacije i izradu Operativnog programa rada proizvođačke organizacije,

• ulaganja vezana uz provedbu Operativnog programa rada odobrenog od strane Ministarstva.

5. Financijska sredstva odobravati će se u iznosu do najviše 50.000,00 kuna po prijavi.

6. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 13. svibnja 2013. godine.

7. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 4./1, OBRAZAC KZŽ 4./2 uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

8. Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

9. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

10. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

11. Međusobna prava i obveze Županije i korisnika financijskih sredstava za aktivnosti koje će se izvršiti do kraja tekuće godine utvrditi će se Ugovorom.

12. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

za provedbu mjere:

Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu

NE OTVARATI

 

                                                                                       OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI

                                                                                     ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                 Sonja Borovčak