Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

KLASA: 740-15/18-01/04
URBROJ: 2140/01-09-18-2
KRAPINA, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 24/14) upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj
županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikorupcijskoj problematici i aktivnih mjera za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa do lokalne razine. Zakonska regulativa o sukobu interesa odnosi se na javne dužnosnike, pravosudne dužnosnike, državne službenike te službenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Temeljno načelo sprečavanja sukoba interesa nalaže da u obnašanju dužnosti službene osobe ne smiju svoj privatni interes staviti iznad javnog interesa. Kako bi se pratila i suzbijala korupcija na području županije pokreće se postupak donošenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine. U Akcijskom planu sadržane su mjere za suzbijanje korupcije, sa ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Krapinsko-zagorske županije, podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije, informiranja i ohrabrivanja građana o načinima prijave i sprječavanja slučajeva korupcije, poticanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama i drugima. Ovim Akcijskim planom definiraju se prioritetna područja, mjere, rokovi i nositelji njegove provedbe.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Akcijskog plana, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: antikorupcija@kzz.hr zaključno do 23. svibnja 2018. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Akcijskog plana koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug