Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Datum objave: 31. siječnja 2024.
  • Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.,  85/15. i 69/22.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko – zagorske županije. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko -zagorske županije uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela te druga pitanja značajna za njihov rad.

Prijedlogom odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu predlaže se poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine,  u vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom, propisati u djelokrug Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove. Naime, Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 45/23, dalje u tekstu: Zakon) županijama, gradovima sjedištima županija ili velikom gradu povjeravaju se poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, a koje se nalaze na njihovu području utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Neizgrađeno građevinsko zemljište je neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je uspostavljeno  vlasništvo Republike Hrvatske, pod uvjetom da pravo upravljanja nije posebnim zakonom ili drugim aktom povjereno drugom tijelu.

Građevine sa zemljištem za redovitu uporabu te građevine su zgrade za koje su fizičke ili pravne osobe ishodile rješenje o izvedenom stanju, ruševine i napuštene građevine, s pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu tih građevina, na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske pod uvjetom da pravo upravljanja nije ovim Zakonom ili posebnim propisom povjereno drugom tijelu.

Poslovi upravljanja navedenim nekretninama sukladno ovom Zakonu podrazumijevaju:

  • poduzimanje svih radnji u vezi s nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske s pažnjom dobrog gospodara i načelima upravljanja nekretnina propisanim ovim Zakonom radi uređenja pravnih odnosa na državnoj imovini,
  • podnošenje zahtjeva u postupcima izrade prostornih planova, suglasnosti u postupku ishođenja akata prostornog uređenja i gradnje, etažnih elaborata, geodetskih elaborata i drugim postupcima kojima se izravno i/ili neizravno utječe na državnu imovinu,
  • investicijsko i tekuće održavanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
  • poduzimanje svih aktivnosti radi ostvarenja mjera i ciljeva planiranih u aktima strateškog planiranja u odnosu na nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske,
  • raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
  • preuzimanje svih vlasničkih obveza za navedene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti donošenja Odluke o  dopuni  Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko – zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: karlo.frljuzec@kzz.hr zaključno s danom 16. veljače  2024. godine.


Datum zadnje izmjene: 20. veljače 2024.