Zagorje
Bajka na dlanu

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 9. studenoga 2023.

Na temelju točke 6. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata (KLASA: 310-03/23-01/02, URBROJ: 2140-02-23-2) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/2., 10/21.  i 15/21- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije.

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Krapinsko-zagorske županije (u tekstu: Županija) fizičkim osobama – građanima (dalje u tekstu: Podnositelji zahtjeva) za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije s ciljem poticanja i pripreme građana za prijavu na javne pozive kojima se sufinancira i potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Prihvatljivi korisnici sredstava Županije su fizičke osobe – građani koji imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije,

Uvjeti prihvatljivosti – opravdani su troškovi za izradu izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće nastali nakon 01. siječnja 2023. godine, što se dokazuje datumom izdavanja računa za navedenu uslugu,

Sredstva Županije

Županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva za pokriće opravdanih troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće do 100%, ali ne više od 332,00 € (s PDV-om). Raspoloživa sredstva Županije iznose 13.200,00 € i osigurana su kroz Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 42/23) u okviru proračunskih pozicija Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

Županija će dodjeljivati sredstva  do njihova  iskorištenja  ili do 15.12.2023. godine,  ovisno o tome što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Županije www.kzz.hr obavijesti o:

 • privremenom zatvaranju Poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava,
 • ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno i
 • zatvaranju Poziva, ako Županija raspoloživa sredstva dodijeli prije 15.12.2023. godine.

Obvezna dokumentacija

Prijava mora sadržavati:

 1. Zahtjev za sufinanciranje – ispunjen i potpisan (Prilog I),
 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu, iz koje/kojeg je razvidno da Podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije,
 3. Presliku energetskog certifikata obiteljske kuće koji je izdan i pohranjen u Informacijskom sustavu energetskih certifikata pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
 4. Presliku računa za uslugu izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata,
 5. Dokaz kojim se dokazuje IBAN prijavitelja (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
 6. Podnošenje prijave

Zahtjevi za sufinanciranje podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za sufinanciranje. Zahtjev za sufinanciranje s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom
za JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće

-NE OTVARATI-

 

Prijave se mogu podnositi od dana objave Poziva do 15. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.

Obrada prijava

Županija:

 • ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave
 • neće razmatrati prijave:
  • koje nisu predmet Poziva
  • koje su podnesene od osoba koje Pozivom nisu određene kao prihvatljivi korisnici sredstava Županije
  • koje su podnesene prije propisanog roka za podnošenje prijava na Poziv,
  • koje su podnesene nakon isteka roka Poziva, odnosno nakon objave na mrežnoj stranici Županije obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava Poziva
  • koje su podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima Poziva
 • razmatra prijave, prema datumu i vremenu zaprimanja
 • sukladno općim aktima Županije donosi Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Županije (u tekstu: Odluka) te u pisanoj formi obavještava Korisnika
 • dostavlja poštom podnositelju zahtjeva obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Poziva, s obrazloženjem.

Isplata sredstava – odobrena sredstva Županija će isplatiti na bankovni račun Korisnika u roku od 30 dana od donošenja Odluke.

Ostale informacije

Podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva daje odobrenje Županiji da osnovne podatke o Podnositelju zahtjeva objavi na www.kzz.hr i u drugim izvješćima.

Osobni podaci:

 • koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na Poziv – za obradu zahtjeva, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora, sukladno:
  • Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine i
  • Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i
 • čuvat će se propisno 10 godina, sukladno Zakonu u arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19)

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 1. na INFO broj telefona: 049/658-550
 2. slanjem upita na e-adresu: info@regea.org