Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000016
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0005
Zabok, 05.06.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zabok, Matije Gupca 57

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnju spojnog  10(20) kV voda  od TS 10(20)/0,4 kV T ZA 191 BEDEKOVČINA 5 do TS 10(20)/0,4 kV T ZA 203 BEDEKOVČINA 10, 2. skupine, na katastarskim česticama 5588, 5589/2, 5589/1, 5604, 5596, 5595, 5600/2, 5573, 5535, 6384/1, 6384/2, 5568/1, 5565, 5536 i 5520, k.o. Bedekovčina (Bedekovčina).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2018. godine od 9.00 do 12.00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Darinka Habulin, ing.građ.