Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. listopada 2023.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 – cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec i rekonstrukcija cestovnog propusta – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, te izvedba javne rasvjete 2.a skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 630/3, 4085/4, 641/5 i 631/7 k.o. Đurmanec (Đurmanec)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. 10. 2023. u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr